Hoe werkt Lijn5?

Lijn5 wil de hulp zo dicht mogelijk bij het gezin en in het netwerk van het gezin organiseren; niet meer of minder ondersteuning bieden dan nodig is en met een goede aansluiting op de hulpvraag.

In een doelgericht traject werken we samen met de jongere en het gezin aan de gewenste verandering. Dit traject duurt zo kort als mogelijk.

In het filmpje 'Wat kan Lijn5 voor jou betekenen' vertelt een gezin over hun ervaringen met Lijn5.

Werkwijze Lijn5

In onze werkwijze hanteren wij een aantal uitgangspunten:

Een zorgvuldige diagnose

Goed onderzoeken wat er nodig is: daarmee start elk traject binnen Lijn5. Elk kind, elk gezin, elke situatie is weer anders en daarom is het zaak dat we eerst de situatie goed in kaart brengen en een zorgvuldige diagnose stellen. Wat is er precies aan de hand? Hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school? Wat vinden de ouders van de situatie, wat vindt de jongere zelf? Waar nodig spreken we met andere betrokkenen en deskundigen. Pas als de hulpvraag duidelijk is geformuleerd, zetten we een volgende stap.

Samen doen, samen werken

Op basis van de hulpvraag kijken we samen met de gezinsleden wat nodig is om weer regie te nemen over het eigen leven. Wat kan het gezin zelf doen en waarin kan het netwerk (familie, vrienden, buren) ondersteunen? Daarnaast kijken we wat eventueel een andere organisatie voor het gezin kan betekenen. We geven een advies en de jongere en ouders beslissen uiteindelijk zelf wat we gaan doen en hoe. Dit sluit aan bij het werken vanuit 1Gezin1Plan en Sociale Netwerkstrategieën.

Behandelvisie Lijn5

In onze behandeling staat samenwerking voorop: met de jongere, de ouders, het sociale netwerk, de gezinsvoogd en met andere betrokken personen en hulpverleners. Maar ook binnen ons eigen multidisciplinaire team. Samen maken we de ‘puzzel’ compleet. In dialoog bepalen we de doelen van de behandeling en kiezen we samen de werkwijze om deze doelen te bereiken. Dit is een gezamenlijke zoektocht met een wederzijds respect voor de positie en behoefte van de jongere, het gezin en de hulpverlener. Hun ervaringsdeskundigheid en onze professionele deskundigheid gaan hierbij hand in hand.

Tijdens periodieke evaluaties bespreken we gezamenlijk de voortgang van de behandeling en kunnen we de doelen en het perspectief bijstellen. Met elkaar kijken we of de behandeling voldoende effect heeft en voldoet aan de verwachtingen van de jongere en het gezin.

Dialogisch communiceren

De dialoog is voor Lijn5 meer dan een gespreksvorm. Het is een grondhouding voor het samen werken en overleggen. De kern van die grondhouding is: oprechte belangstelling voor de ander; willen leren van en met elkaar; de overtuiging dat wij het samen moeten doen; aandacht en respect. Ieders inzichten en ideeën zijn van belang; ieder voegt iets essentieels toe aan de kennis en kwaliteiten van de ander. De dialoog is volgens ons een belangrijk middel om positief gedrag te stimuleren.

Door middel van dialoog:

  • stimuleren we jongeren mee te denken over hun leerdoelen en na te laten denken hoe de benodigde vaardigheden hierin kunnen worden bereikt;
  • bevorderen we de eigen meningsvorming, het opkomen voor jezelf, het hebben van en omgaan met keuzevrijheid en beslissingsrecht;
  • leren we jongeren om met zichzelf afspraken te maken. Dit vergroot hun inzicht, het draagt bij aan een positief zelfbeeld en het bevordert hun zelfvertrouwen.

Competentiegericht werken

In onze behandeling kijken we naar de dingen die een jongere al wél kan om van daaruit nieuwe vaardigheden te leren. We kijken naar de talenten en mogelijkheden, en naar wat minder sterke punten van een jongere zijn en welke taken (en vaardigheden) extra aandacht vragen. Deze competentieanalyse wordt gebruikt om samen met de jongere leerdoelen te stellen voor een behandelplan. Stap voor stap werkt hij/zij toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Systeemgericht werken

Kinderen zijn en blijven onlosmakelijk verbonden met hun ouders; het zijn vaak onzichtbare loyaliteiten die de gezinsleden aan elkaar verbinden. Systeemgericht werken geeft hier uiting aan, door het gezinssysteem te respecteren en te betrekken bij de behandeling. Wij zien niet het kind of het gedrag van het kind als losstaand probleem, maar het functioneren van het gezinssysteem als geheel is het uitgangspunt van onze behandeling.

Oplossingsgericht werken

Lijn5 gaat uit van de veranderingen die de jongere en het gezin zelf wensen. Verandering vindt in kleine stapjes plaats. Kleine veranderingen leiden vaak tot grotere, blijvende veranderingen. Vanaf het begin ligt onze focus op de gewenste verandering. We kijken naar wat de jongere en het gezin al doen en stimuleren wat blijkt te werken. En we ondersteunen hen in het zelf zoeken en vinden van werkbare oplossingen.