Werkwijze Lijn5

De werkwijze van Lijn5 heeft als kenmerk: zorg en behandeling aanbieden dichtbij huis, niet meer of minder ondersteuning bieden dan nodig is en goede aansluiting op de hulpvraag.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

Gezinsbehandelaar Lijn5 met client

De hulpvraag als startpunt en richtinggevend voor de behandeling

Goed onderzoeken wat er nodig is: daarmee start elk traject binnen Lijn5. Elk kind, elke situatie is weer anders en daarom is het zaak dat we eerst de situatie goed in kaart brengen en een zorgvuldige diagnose stellen. Wat is er precies aan de hand? Hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school? Wat vinden de ouders van de situatie, wat vindt de jongere zelf? Waar nodig of wenselijk spreken we met andere betrokkenen en deskundigen. Pas als de hulpvraag duidelijk is geformuleerd en we weten waar we heen willen, gaan we samen op weg.

Grip en regie houden op het eigen leven

De jongere en het gezin bepalen zelf - samen met ons en het sociale netwerk - de koers van de behandeling. Er kunnen echter momenten zijn dat zij het moeilijk vinden om de regie te nemen, omdat de problemen te groot zijn. Lijn5 kan deze taak dan tijdelijk overnemen, maar het streven is altijd om de regie zo snel mogelijk weer terug te geven aan het gezin.

In dialoog met de jongere, ouders, het sociale netwerk en andere professionals

Bij Lijn5 staat samenwerking voorop: met de jongere, de ouders, het sociale netwerk, de gezinsvoogd en met andere betrokken personen en hulpverleners. Maar ook binnen ons eigen multidisciplinaire team. Samen maken we de ‘puzzel’ compleet. In dialoog bepalen we de doelen van de behandeling en we kiezen samen de werkwijze om deze doelen te bereiken. Dit is een gezamenlijke zoektocht met een wederzijds respect voor de positie en  behoefte van de jongere, het gezin en de hulpverlener. Hun ervaringsdeskundigheid en onze professionele deskundigheid gaan hierbij hand in hand.

Inzet van deskundige en betrokken medewerkers

Elk kind, elke jongere zo goed mogelijk op weg te helpen naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid: daar komt heel wat bij kijken. Een vertrouwensband opbouwen, de motivatie tot verbetering aanwakkeren, met grote volhardendheid en inventiviteit oplossingen realiseren en resultaten bewerkstelligen. Daar zetten de medewerkers van Lijn5 elke dag weer hun deskundigheid en betrokkenheid voor in.

Dit vraagt om een continue kwaliteit en zorgvuldigheid door: te reflecteren op eigen handelen, kennis te delen, scholing te volgen, het werken volgens nauwkeurig vastgelegde protocollen en richtlijnen, en het volgen van de gedragscodes binnen hun beroep.

Oog voor kwaliteit en innovatie

Leveren de methodieken die we gebruiken inderdaad de gewenste resultaten? En sluiten onze werkwijze en organisatie nog steeds goed aan op de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen? Met behulp van periodieke evaluaties, praktijkgestuurd effectonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitssystemen werken wij voortdurend aan innovatie en verbetering om de professionaliteit van onze hulpverlening te waarborgen.